Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh năm học 2016 - 2017

Thứ hai - 15/08/2016 11:55
Tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh Trung học thành phố Hà Nội năm học 2016 - 2017 d. Yêu cầu về đối tượng dự thi - Tất cả học sinh phổ thông từ lớp 8 đến lớp 12 có kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực của năm học 2015 – 2016 từ Khá trở lên; - Mỗi học sinh chỉ được tham gia vào 01 dự án dự thi.
Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh năm học 2016 - 2017
 
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  2199/KH-SGD&ĐT

       Hà Nội, ngày 23 tháng 5  năm 2016

KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh Trung học
thành phố Hà Nội  năm học 2016 - 2017
 
            Căn cứ công văn số 6003/BGDĐT-GDTrH ngày 09/9/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hỗ trợ, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học cho học sinh trung học phổ thông đáp ứng với nhu cầu hội nhập quốc tế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ quy chế của Cuộc thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp quốc gia học sinh Trung học cơ sở (THCS) và Trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm theo Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ công văn số 1290/BGDĐT-GDTrH ngày 29/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch tổ chức cuộc thi nghiên cứu khoa học cho học sinh trung học phổ thông cấp Quốc gia năm học 2016 - 2017;
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xây dựng kế hoạch triển khai Cuộc thi KHKT dành cho học sinh Trung học thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) năm học 2016 - 2017, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Khuyến khích học sinh Trung học nghiên cứu, sáng tạo khoa học, công nghệ, kĩ thuật, vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống;
b) Góp phần thúc đẩy đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học, đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập, phát triển năng lực học sinh, nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục Trung học;
c) Khuyến khích các cơ sở giáo dục Đại học, Cao đẳng, cơ sở nghiên cứu, các tổ chức, cá nhân tham gia, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, sáng tạo khoa học kĩ thuật của học sinh Trung học;
d) Tạo cơ hội để học sinh Trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu, sáng tạo khoa học kĩ thuật của mình; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế.
2. Yêu cầu
a. Yêu cầu đối với ban tổ chức
Tổ chức Cuộc thi đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng.
b. Yêu cầu đối với công tác nghiên cứu KHKT của học sinh
- Phù hợp với khả năng và nguyện vọng của học sinh;
- Phù hợp với chương trình, nội dung dạy học trong nhà trường và đòi hỏi thực tiễn của xã hội;
- Phù hợp với định hướng hoạt động giáo dục của các trường phổ thông;
- Không ảnh hưởng đến việc học tập chính khóa của học sinh.
c. Yêu cầu đối với các dự án, đề tài, công trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật (sau đây gọi chung là dự án) dự thi
          - Đảm bảo tính trung thực trong nghiên cứu khoa học; không gian lận, sao chép trái phép, giả mạo, sử dụng hay trình bày nội dung, kết quả nghiên cứu của người khác như là của mình;
- Nếu dự án dự thi là một phần của một đề tài lớn hơn thì thí sinh phải là tác giả của toàn bộ phần dự án dự thi;
- Thời gian nghiên cứu của dự án dự thi không quá 12 tháng liên tục;
- Nếu dự án dự thi được nghiên cứu trong thời gian nhiều hơn 12 tháng thì chỉ đánh giá những phần việc được nghiên cứu trong thời gian quy định;
- Dự án có thể của 01 học sinh (gọi là dự án cá nhân) hoặc của 02 học sinh (gọi là dự án tập thể);
          - Dự án nghiên cứu có thể nằm trong 22 lĩnh vực (phụ lục 1  kèm theo);
- Những dự án nghiên cứu có liên quan đến các mầm bệnh, hóa chất độc hại hoặc các chất ảnh hưởng đến môi trường không được tham gia cuộc thi;
- Những dự án dựa trên những nghiên cứu trước đây ở cùng lĩnh vực nghiên cứu có thể được tiếp tục dự thi, những dự án này phải chứng tỏ được những nghiên cứu tiếp theo là mới và khác với dự án trước;
- Các dự án tham dự cuộc thi cấp thành phố là những dự án đã được giải cao trong các kỳ thi cấp cụm.
d. Yêu cầu về đối tượng dự thi
- Tất cả học sinh phổ thông từ lớp 8 đến lớp 12 có kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực  của năm học 2015 – 2016 từ Khá trở lên;
- Mỗi học sinh chỉ được tham gia vào 01 dự án dự thi.
e. Yêu cầu về người hướng dẫn
Mỗi dự án dự thi có 01 giáo viên hướng dẫn nghiên cứu do Hiệu trưởng ra quyết định cử ngay từ khi dự án bắt đầu nghiên cứu.
 Một giáo viên hướng dẫn được hướng dẫn tối đa 02 dự án nghiên cứu KHKT của học sinh trong cùng thời gian.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Để tổ chức hoạt động nghiên cứu KHKT của học sinh Trung học và chuẩn bị tham gia cuộc thi KHKT cấp quốc gia, Sở Giaó dục và Đào tạo đề nghị các trường Trung học thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi mục đích, ý nghĩa của công tác nghiên cứu KHKT của học sinh Trung học và các quy định, hướng dẫn về cuộc thi KHKT đến cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội.
2. Trên cơ sở quy chế và các quy định, hướng dẫn về cuộc thi KHKT, các cơ sở giáo dục Trung học lập kế hoạch, tổ chức triển khai công tác nghiên cứu KHKT cho học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, đối tượng học sinh, chương trình, nội dung dạy học của cơ sở giáo dục. Trong quá trình triển khai, các đơn vị cần quan tâm khai thác hiệu quả tiềm lực của đội ngũ giáo viên hiện có, đặc biệt là giáo viên có năng lực và kinh nghiệm nghiên cứu KHKT, giáo viên đã hướng dẫn học sinh nghiên cứu KHKT; đưa nội dung hướng dẫn học sinh nghiên cứu KHKT vào sinh hoạt của tổ/nhóm chuyên môn; giao nhiệm vụ cho giáo viên trao đổi, thảo luận về những vấn đề thời sự, những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn trong các buổi sinh hoạt lớp, chào cờ, ngoại khóa để định hướng, hình thành ý tưởng về dự án nghiên cứu của học sinh.
3. Phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; các viện và trung tâm khoa học công nghệ; cha mẹ học sinh trong việc hướng dẫn các đề tài khoa học của học sinh; tạo điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị cho học sinh nghiên cứu KHKT và tham gia cuộc thi KHKT.
4. Hiệu trưởng phân công giáo viên hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học. Giáo viên hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học được tính giảm số tiết dạy trong thời gian hướng dẫn vận dụng theo quy định tại điểm c, điểm d, khoản 2, điều 11 Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 về quy định chế độ làm việc với giáo viên phổ thông để có thời gian cho việc nghiên cứu, hướng dẫn học sinh, đi thực tế, thực hành, xây dựng báo cáo, chuẩn bị và tham dự cuộc thi... Đối với giáo viên có nhiều đóng góp tích cực và có học sinh đạt thành tích cao trong cuộc thi thì được xem xét nâng lương trước thời hạn, được ưu tiên xét đi học tập nâng cao trình độ, được xét tặng giấy khen, bằng khen và ưu tiên khi khi xét tặng các danh hiệu khác.
5. Căn cứ vào các quy định, hướng dẫn về cuộc thi KHKT, các đơn vị dự thi tổ chức cuộc thi KHKT học sinh THCS và THPT cấp trường, cấp cụm phù hợp với điều kiện thực tế; chọn cử và tích cực chuẩn bị các dự án tham gia cuộc thi KHKT cấp thành phố theo kế hoạch về mặt thời gian như sau:
- Tập huấn, hỗ trợ định hướng nghiên cứu cho HS có ý tưởng nghiên cứu KHKT: tháng 6/2016
- Tổ chức cuộc thi cấp trường: tháng 9/2016
- Cuộc thi cấp quận (đối với HS lớp 8, 9 cấp THCS), cấp cụm trường (đối với các trường THPT) hoàn thành  và nộp bài dự thi cấp thành phố trước ngày 30/10/2016.
- Cuộc thi cấp thành phố hoàn thành  trước ngày 30 /11/2016 (dự kiến từ 24/11/2016 -30/11/2016)
- Cuộc thi cấp Quốc gia tổ chức tại Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, dự kiến từ ngày 06/3/2017 đến ngày 09/3/2017;
III. ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP THÀNH PHỐ
            Các cụm trường THPT, các phòng Giáo dục và Đào tạo đăng ký và nộp các sản phẩm dự thi đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trước ngày 30/10/2016 theo các yêu cầu sau:
1. Đăng ký dự thi và gửi đề tài dự thi qua trang web http://truonghocketnoi.edu.vn
2. Nộp bản báo cáo kết quả cuộc thi cấp quận/huyện/thị xã hoặc cấp cụm trường THPT cùng bản đăng ký các đề tài dự thi cấp thành phố (theo mẫu phụ lục 2 đính kèm) có dấu và chữ ký xác nhận của Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi cấp quận/huyện/thị xã hoặc cấp cụm trường THPT về phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (riêng các trường THPT chuyên và có lớp chuyên mỗi trường là một đơn vị dự thi không thi cùng cụm trường THPT, nộp bản đăng ký dự thi có xác nhận của lãnh đạo trường).
            3. Mỗi đề tài dự thi nộp về phòng Giáo dục trung học:
-  03 bản báo cáo về quá trình nghiên cứu và kết quả nghiên cứu đến thời điểm hiện tại (tháng 10/2016), nêu hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài.
- Quyết định cử giáo viên hướng dẫn đề tài
IV. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ QUY TRÌNH CHẤM THI
Để đáp ứng yêu cầu cuộc thi INTEL ISEF Quốc gia và Quốc tế, cuộc thi KHKT cấp thành phố năm học 2016 - 2017 dự kiến đánh giá dự án dự thi căn cứ theo các tiêu chí dưới đây:
1. Dự án khoa học
- Câu hỏi nghiên cứu: 10 điểm;
- Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm;
- Tiến hành nghiên cứu (thu thập, phân tích và sử dụng dữ liệu): 20 điểm;
- Tính sáng tạo: 20 điểm;
- Trình bày (gian trưng bày và trả lời phỏng vấn): 35 điểm.
2. Dự án kĩ thuật
- Vấn đề nghiên cứu: 10 điểm;
- Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm;
- Tiến hành nghiên cứu (xây dựng và thử nghiệm): 20 điểm;
- Tính sáng tạo: 20 điểm;
- Trình bày (gian trưng bày và trả lời phỏng vấn): 35 điểm.
3. Quy trình chấm thi
- Chấm thi theo từng lĩnh vực: giám khảo phỏng vấn thí sinh tại các gian trưng bày
- Chấm giải toàn cuộc thi: những đề tài đạt giải cao ở vòng chấm lĩnh vực sẽ tham dự thi vòng toàn cuộc (thí sinh trình bày và trả lời phỏng vấn tại phòng làm việc của hội đồng chấm thi)
- Tại  phần chấm chọn giải lĩnh vực và toàn cuộc, thí sinh trình trình bày dự án và trả lời câu hỏi của giám khảo bằng tiếng Việt.
- Đối với các dự án đạt giải cao nhất toàn cuộc thi cấp quốc gia, dự kiến trong danh sách chọn cử tham dự cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế cần phải thực hiện một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh. Chỉ những thí sinh đạt yêu cầu về trình độ tiếng Anh mới được chọn cử đi tham dự cuộc thi quốc tế.
IV. NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG, BAN VÀ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC
1. Phòng Giáo dục Trung học
- Là đầu mối cung cấp và thu thập thông tin từ các phòng ban;
- Chủ trì các hội nghị, hội thảo, tập huấn cho cán bộ quản lý về công tác tổ chức nghiên cứu KHKT tại cơ sở giáo dục, tập huấn cho thí sinh tham gia cuộc thi;
- Là đại diện liên lạc với Bộ giáo dục và đào tạo để triển khai công việc cho cuộc thi;
- Kết hợp với các phòng ban để lên dự trù kinh phí, tổ chức tốt các hội nghị, hội thảo, các buổi tập huấn ... phục vụ cuộc thi và tổ chức cuộc thi cấp thành phố nghiêm túc theo đúng kế hoạch đề ra.
2. Phòng Kế hoạch Tài chính
Hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để có kinh phí tổ chức các hoạt động của cuộc thi.
3. Các trường THPT, Phòng giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã
 Căn cứ vào Quy chế và Điều lệ của cuộc thi, căn cứ vào kế hoạch này, các trường THPT, các quận, huyện, thị xã cần chủ động xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện tại đơn vị theo đúng yêu cầu về thời gian và chất lượng.
Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường THPT, phòng Giáo dục và Đào tạo các quận/ huyện/thị xã khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần thông tin kịp thời về phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn giải quyết./.
 
Nơi nhận:
- Đ/c Giám đốc (để báo cáo);
- Các trường THPT, phòng GD&ĐT các quận/ huyện/ thị xã (để thực hiện);
- Lưu: VT, GDTrH..
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
                                                  (Đã ký)
 
 
 
 
Chử Xuân Dũng
 
       
    

Phụ lục 1:

Các lĩnh vực dự thi 

STT Lĩnh vực Lĩnh vực chuyên sâu
1 Khoa học động vật Hành vi; Tế bào; Mối liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Gen và di truyền; Dinh dưỡng và tăng trưởng; Sinh lí; Hệ thống và tiến hóa;…
2 Khoa học xã hội và hành vi Điều dưỡng và phát triển; Tâm lí; Tâm lí nhận thức; Tâm lí xã hội và xã hội học;…
3 Hóa Sinh Hóa-Sinh phân tích; Hóa-Sinh tổng hợp; Hóa-Sinh-Y; Hóa-Sinh cấu trúc;…
4 Kỹ thuật Y sinh Vật liệu Y sinh; Cơ chế sinh học; Thiết bị Y sinh; Kỹ thuật tế bào và mô; Sinh học tổng hợp…
5 Y Sinh và khoa học Sức khỏe Chẩn đoán; Điều trị; Phát triển và thử nghiệm dược liệu; Dịch tễ học; Dinh dưỡng; Sinh lí học và Bệnh lí học;…
6 Sinh học tế bào và phân tử Sinh lí tế bào; Gen; Miễn dịch; Sinh học phân tử; Sinh học thần kinh;…
7 Hóa học Hóa phân tích; Hóa học trên máy tính; Hóa môi trường; Hóa vô cơ; Hóa vật liệu; Hóa hữu cơ; Hóa Lý;…
8 Sinh học trên máy tính và Sinh -Tin Kĩ thuật Y sinh; Dược lí trên máy tính; Sinh học mô hình trên máy tính; Tiến hóa sinh học trên máy tính; Khoa học thần kinh trên máy tính; Gen;…
9 Khoa học Trái đất và Môi trường Khí quyển; Khí hậu; Ảnh hưởng của môi trường lên hệ sinh thái; Địa chất; Nước;…
10 Hệ thống nhúng Vi điều khiển; Giao tiếp mạng và dữ liệu; Quang học; Cảm biến; Gia công tín hiệu;…
11 Năng lượng: Hóa học Nhiên liệu thay thế; Năng lượng hóa thạch; Phát triển nhiên liệu tế bào và pin; Vật liệu năng lượng mặt trời;…
12 Năng lượng: Vật lí Năng lượng thủy điện; Năng lượng hạt nhân; Năng lượng mặt trời; Năng lượng nhiệt; Năng lượng gió;…
13 Kĩ thuật cơ khí Kĩ thuật hàng không và vũ trụ; Kĩ thuật dân dụng; Cơ khí trên máy tính; Lí thuyết điều khiển; Hệ thống vận tải mặt đất; Kĩ thuật gia công công nghiệp; Kĩ thuật cơ khí; Hệ thống hàng hải;…
14 Kĩ thuật môi trường Xử lí môi trường bằng phương pháp sinh học; Khai thác đất; Kiểm soát ô nhiễm; Quản lí chất thải và tái sử dụng; Quản lí nguồn nước;…
15 Khoa học vật liệu Vật liệu sinh học; Gốm và Thủy tinh; Vật liệu composite; Lí thuyết và tính toán; Vật liệu điện tử, quang và từ; Vật liệu nano;Pô-li-me;…
16 Toán học Đại số; Phân tích; Rời rạc; Lý thuyết Game và Graph; Hình học và Tô pô; Lý thuyết số; Xác suất và thống kê;…
17 Vi Sinh Vi trùng và kháng sinh; Vi sinh ứng dụng; Vi khuẩn; Vi sinh môi trường; Kháng sinh tổng hợp; Vi-rút;…
18 Vật lí và Thiên văn Thiên văn học và Vũ trụ học; Vật lí nguyên tử, phân tử và quang học; Lý - Sinh; Vật lí trên máy tính; Vật lí thiên văn; Vật liệu đo; Từ, Điện từ và Plasma; Cơ học; Vật lí hạt cơ bản và hạt nhân; Quang học; La-de; Thu phát sóng điện từ; Lượng tử máy tính; Vật lí lí thuyết;…
19 Khoa học Thực vật Nông nghiệp; Mối liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Gen và sinh sản; Tăng trưởng và phát triển; Bệnh lí thực vật; Sinh lí thực vật; Hệ thống và tiến hóa;…
20 Rô bốt và máy thông minh Máy sinh học; Lí thuyết điều khiển; Rô bốt động lực;…
21 Phần mềm hệ thống Thuật toán; An ninh máy tính; Cơ sở dữ liệu; Hệ điều hành; Ngôn ngữ lập trình;…
22 Y học chuyển dịch Khám bệnh và chuẩn đoán; Phòng bệnh; Điều trị; Kiểm định thuốc; Nghiên cứu tiền lâm sàng….
 

Phụ lục 2:
BẢN ĐĂNG KÝ CÁC ĐỀ TÀI DỰ THI KHKT CẤP THÀNH PHỐ
NĂM HỌC 2016 - 2017
 
STT TÊN ĐỀ TÀI HỌ TÊN TÁC GIẢ TRƯỜNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
         
         

 
 
      Ngày        tháng      năm 2016
                        TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CUỘC THI CẤP QUẬN (hoặc CỤM TRƯỜNG THPT)
                                              ( ký tên, đóng dấu phòng giáo dục hoặc trường THPT cụm trưởng)

Tổng số điểm của bài viết là: 18 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 140 | lượt tải:49
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
H1
H2
H3
H4
H5
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây