Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống thực tế năm học 2016 - 2017

Thứ hai - 15/08/2016 12:07
Nội dung của cuộc thi Học sinh phát hiện vấn đề và đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn về một trong các chủ đề sau: hiểu biết về pháp luật, an toàn giao thông; phòng chống tham nhũng; bảo vệ chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên, tài nguyên và môi trường biển, đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống thực tế năm học 2016 - 2017
  UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 2612 /KH-SGD&ĐT

                                  Hà Nội, ngày27 tháng 6  năm 2016.

 

 

KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết
các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học năm học 2016 - 2017
 
            Căn cứ công văn số 3790/BGDĐT-GDTrH ngày 29/7/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn năm học 2016 - 2017 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG CỦA CUỘC THI:
1. Mục đích:
- Khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng vận dụng tổng hợp, khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh;
- Thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực hiện dạy học theo phương châm "học đi đôi với hành";
- Góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; thúc đẩy sự tham gia của gia đình, cộng đồng vào công tác giáo dục.
2. Nội dung của cuộc thi
Học sinh phát hiện vấn đề và đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn về một trong các chủ đề sau: hiểu biết về pháp luật, an toàn giao thông; phòng chống tham nhũng; bảo vệ chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên, tài nguyên và môi trường biển, đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:
Đối tượng dự thi là học sinh trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT), học viên bổ túc THCS và THPT.
III. SẢN PHẨM DỰ THI:
Sản phẩm dự thi là một bài viết của 01 học sinh (hoặc nhóm 02 học sinh), chưa được công bố, dài không quá 3000 từ, dung lượng không quá 10MB. Cấu trúc của bài viết dự thi được mô tả ở Phụ lục kèm theo.
Lưu ý: trong tất cả các trang của bài  dự thi, tuyệt đối không thể hiện thông tin tác giả (trừ trang bìa), nếu vi phạm bài thi sẽ bị loại.
IV. TỔ CHỨC CUỘC THI:
- Các phòng Giáo dục và Đào tạo; các cụm trường THPT phát động cuộc thi tới các cơ sở giáo dục trung học của quận/ huyện/ cụm trường. Các trường THCS, THPT phát động cuộc thi trong toàn thể học sinh của trường.
- Thí sinh (hoặc nhóm 02 thí sinh) dự thi trên tinh thần tự nguyện; mỗi thí sinh  được tham gia 01 bài dự thi. Các trường nhận bài dự thi của học sinh trường mình và gửi về phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc trường cụm trưởng THPT.
- Các phòng Giáo dục và Đào tạo và các cụm trường THPT tổ chức chấm sơ khảo để lựa chọn không quá 20 bài dự thi cấp thành phố.
- Nộp bài dự thi: Đồng thời nộp theo 2 hình thức:
+ Nộp bài qua mạng: gửi bài trên web trường học kết nối bằng tài khoản của thí sinh dự thi.
+ Nộp bài trực tiếp: gửi sản phẩm dự thi về phòng Giáo dục trung học - SGD&ĐT HN kèm theo báo cáo công tác tổ chức cuộc thi tại cơ sở chậm nhất vào ngày 05/01/2017.
 - Ban giám khảo cuộc thi chấm bài dự thi để lựa chọn, xếp giải của cuộc thi và chọn sản phẩm dự thi cấp Quốc gia vào tháng 2/2017.
- Tác giả của các sản phẩm được chọn thi cấp quốc gia tiếp tục hoàn thiện, nộp lại sản phẩm đã hoàn thiện qua trường học kết nối vào tháng 3 năm 2017
V. TIÊU CHÍ CHẤM THI:
1. Mục tiêu: Tình huống đặt ra phải là tình huống thực tiễn, gần gũi, thiết thực; có thể giải quyết được bằng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của học sinh.
2. Nội dung: Bài viết xác định rõ vấn đề, mục tiêu cần giải quyết; nêu bật được ý nghĩa và tác dụng của việc giải quyết tình huống; nêu được các phương án với cách thức khác nhau trong việc giải quyết tình huống, ưu tiên những giải pháp và cách thức độc đáo, giàu tính sáng tạo và khả thi.
3. Thang điểm:
Nội dung Tiêu chí Điểm
1. Vấn đề nghiên cứu - Tình huống thể hiện rõ sự đòi hỏi của thực tiễn/ vấn đề cần giải quyết
- Lí giải về sự cấp thiết của thực tiễn/ vấn đề cần giải quyết
- Xác định các tiêu chí cho giải pháp đề xuất phù hợp với kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của HS
20
2. Thiết kế và phương pháp - Mô tả sự tìm tòi các giải pháp khác nhau để giải quyết tình huống
- Xác định giải pháp đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn giải quyết vấn đề
- Mô tả kế hoạch và các phương pháp thực hiện giải pháp
30
3. Thực hiện - Thu thập và phân tích dữ liệu một cách hệ thống
- Áp dụng các phương pháp toán học và thống kê phù hợp
- Thu thập đủ dữ liệu hỗ trợ cho giải thích và các kết luận
30
 
4. Trình bày - Các minh chứng khoa học được bố trí logic
- Các đồ thị, hình vẽ, tranh ảnh được chú thích rõ ràng
- Cách trình bày thể hiện tư duy chặt chẽ, giàu sức thuyết phục
20
 
Nhận được công văn này, Sở GD&ĐT đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần thông tin kịp thời về Sở GD&ĐT (phòng Giáo dục Trung học) để được hướng dẫn giải quyết./.
 
 
 Nơi nhận:
- Các trường THPT, các Phòng GD&ĐT (để thực hiện);
-Ban Giám Đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, GDTrH.
          TL. GIÁM ĐỐC
         TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC
(Đã ký)
 
 
 
         Phạm Hữu Hoan

Phụ lục
Cấu trúc bài viết dự thi
Cuộc thi Vn dụng kiến thức liên môn để giải quyết
các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học
          A/ Trang bìa
          - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/thành phố:.......................................
          - Phòng Giáo dục và Đào tạo:.........................................................
          - Trường .........................................................................................
          - Địa chỉ:.........................................................................................
          - Điện thoại:............................................................     .........................
          - Email:............................................................................................
          - Tên tình huống
- Môn học chính được HS vận dụng trong giải quyết tình huống
- Các môn học tích hợp:.....................................................................
          - Thông tin về học sinh (hoặc nhóm không quá 02 học sinh):
          1. Họ và tên.....................................................................................
                   Ngày sinh...................................       Lớp:.........................
          2. Họ và tên.....................................................................................
                   Ngày sinh...................................       Lớp:.........................
         
 
          B/ Các trang tiếp theo
1. Tên tình huống
2. Mục tiêu giải quyết tình huống
3. Tổng quan về các nghiên cứu liên quan đến việc giải quyết tình huống
4. Giải pháp giải quyết tình huống
5. Thuyết minh tiến trình giải quyết tình huống
Mô tả quá trình thực hiện, các tư liệu được sử dụng, các thiết bị sử dụng trong việc giải quyết tình huống
6. Ý nghĩa của việc giải quyết tình huống
  Mô tả ý nghĩa, vai trò của việc giải quyết tình huống được lựa chọn đối với thực tiễn học tập và thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội./.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 112 trong 24 đánh giá

Xếp hạng: 4.7 - 24 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 140 | lượt tải:49
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
H1
H2
H3
H4
H5
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây