Hướng dẫn hoạt động chuyên môn - Môn Ngoại Ngữ

Thứ hai - 19/09/2016 23:15
HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN MÔN NGOẠI NGỮ CẤP THCS - Năm học 2016 – 2017 --------------------------------- Để triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017, Sở Giáo dục - Đào tạo hướng dẫn chuyên môn bộ môn Ngoại ngữ cấp THCS một số nội dung sau:
Hướng dẫn hoạt động chuyên môn - Môn Ngoại Ngữ
 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI                                         
HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
MÔN NGOẠI NGỮ CẤP THCS - Năm học 2016 – 2017
---------------------------------
         Để triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017, Sở Giáo dục  - Đào tạo hướng dẫn chuyên môn  bộ môn Ngoại ngữ  cấp THCS một số nội dung sau:
1.     Thực hiện kế hoạch giáo dục
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh của mỗi trường theo hướng tinh giản để tăng cường kĩ năng vận dụng kiến thức, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh, theo khung thời gian 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần), đảm bảo thời gian kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học thống nhất toàn thành phố, có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ. Trên cơ sở kế hoạch dạy học của các tổ/nhóm chuyên môn, xây dựng kế hoạch giáo dục, BGH trường duyệt, báo cáo phòng GDĐT trước khi thực hiện, đảm bảo các yêu cầu căn bản của chương trình và là căn cứ để kiểm tra,  giám sát trong quá trình thực hiện.
- Học 2 buổi/ngày: Các trường cần có nội dung ôn tập thống nhất trong tổ, nhóm chuyên môn, có kiểm tra nhằm nâng cao chất lượng dạy và học buổi thứ hai.
Đối với môn tiếng Anh.
* Triển khai sách tiếng Anh hệ 10 năm
           - Đẩy mạnh việc chuẩn hóa năng lực đội ngũ giáo viên tiếng Anh đồng bộ các cấp học Tiểu học, THCS, THPT trên từng địa bàn (huyện/quận) để mở rộng diện học sinh được học tiếng Anh theo chương trình mới từ Tiểu học lên THCS.
           - Những trường THCS tham gia dạy học chương trình Tiếng Anh theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” (sau đây gọi là chương trình mới) tiếp tục nâng cao năng lực giáo viên và điều kiện cơ sở vật chất để tăng số học sinh và số lớp, triển khai mở rộng dạy chương trình mới đối với các trường có đủ điều kiện (theo Công văn số 2653/BGDĐT-GDTrH ngày 23/5/2014 của Bộ). Đối với những địa phương đã dạy học theo chương trình mới ở tiểu học huy động các điều kiện về giáo viên và cơ sở vật chất để có thể thu nhận hết số học sinh đã hoàn thành chương trình mới lớp 5 vào học tiếp chương trình mới ở lớp 6.
           - Đối với các trường, lớp chưa đủ điều kiện thực hiện chương trình mới: tiếp tục thực hiện như hướng dẫn năm học 2010-2011 về dạy học ngoại ngữ trong trường THCS; tích cực chuẩn bị điều kiện để có thể sớm chuyển sang dạy theo chương trình mới.
           - Khuyến khích triển khai thí điểm dạy học song ngữ tiếng Anh đối với môn toán và các môn khoa học tự nhiên tại các trường THCS khác có đủ điều kiện. Tích cực triển khai xây dựng trường học điển hình về dạy và học ngoại ngữ theo hướng dẫn của Bộ.
           - Chương trình tiếng Anh mới (hệ 10 năm) thực hiện phân phối chương trình 3 tiết/ tuần với khối 6,7,8,9. Với 4 trường thí điểm năm đầu tiên được tính 1 tiết = 1,5 tiết. Còn lại cách tính các tiết học đúng với tiết thực dạy hàng ngày.
Đối với môn tiếng Pháp
           - Đối với chương trình song ngữ: Tiếp tục thực hiện Quyết định số 4113/QĐ- BGDĐT ngày 16/6/2009 của Bộ về Kế hoạch giáo dục áp dụng cho Chương trình song ngữ tiếng Pháp và môn tiếng Pháp ngoại ngữ 2, đồng thời thực hiện theo công văn hướng dẫn riêng về Chương trình song ngữ tiếng Pháp và Chương trình tăng cường tiếng Pháp.
           - Đối với chương trình tiếng Pháp ngoại ngữ 1 và tiếng Pháp chuyên: Triển khai thực hiện Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông. Ở những nơi có điều kiện, các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng chương trình tiếng Pháp chuyên của nhà trường dựa trên chương trình tiếng Pháp song ngữ do Bộ ban hành kèm theo Quyết định số 3452/QĐ-BGDĐT ngày 18/8/2010 của Bộ, khuyến khích học sinh học thêm môn toán bằng tiếng Pháp.
Đối với chương trình tiếng Pháp ngoại ngữ 2: Triển khai thực hiện Quyết định số 4113/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2009 của Bộ về Kế hoạch giáo dục áp dụng cho Chương trình song ngữ tiếng Pháp và môn tiếng Pháp ngoại ngữ 2. Ở những nơi có nhu cầu, đủ điều kiện và do học sinh tự nguyện tham gia, sở GDĐT đăng ký triển khai dạy học chương trình tiếng Pháp ngoại ngữ 2 theo bộ sách tiếng Pháp ngoại ngữ 2 do Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ hỗ trợ biên soạn dự kiến đưa vào giảng dạy thí điểm từ năm học 2017-2018 với Bộ trước 21/5/2017.
           Tăng cường hình thức học tiếng Pháp gắn với nghiên cứu khoa học kĩ thuật thông qua việc khuyến khích học sinh học tiếng Pháp (ngoại ngữ 1, 2, chuyên và song ngữ) đăng ký dự thi chương trình Olympiade de Physique do Cộng hòa Pháp tổ chức theo công văn hướng dẫn riêng.
                            Tổ chức dạy tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Trung, tiếng Nga, tiếng Hàn Quốc (là môn ngoại ngữ 1 hoặc môn ngoại ngữ 2) ở những nơi có nhu cầu, đủ điều kiện và do cha mẹ học sinh, học sinh tự nguyện tham gia.
Đối với các ngoại ngữ khác: Tổ chức dạy tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Trung, tiếng Nga, tiếng Hàn Quốc (là môn ngoại ngữ 1 hoặc môn ngoại ngữ 2) ở những nơi có nhu cầu, đủ điều kiện và do CMHS, học sinh tự nguyện tham gia, thực hiện theo khung chương trình của Bộ.
Triển khai thí điểm Chương trình tiếng Hàn quốc ngoại ngữ 2: thực hiện theo Công văn số 2619/BGDĐT-ĐANN ngày 03/6/2016 về việc Hướng dẫn triển khai thí điểm dạy học tiếng Hàn năm học 2016-2017 đối với giáo dục phổ thông.
2. Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá
- Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy ngoại ngữ: chú trọng phát triển năng lực nghe nói, trên cơ sở dạy đều 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Tập trung theo định hướng phát triển năng lực HS, HS tự nghiên cứu bài học có hướng dẫn của giáo viên.
- Đổi mới hình thức dạy học, tùy theo thực tế và trình độ học sinh để thiết kế, soạn giảng đáp ứng chuẩn kiến thức và phát huy năng lực học tập của học sinh.
- Quy định về đầu điểm: thực hiện theo Điều 8 của thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/ 2011 Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học.
Với môn ngoại ngữ có 3 tiết/tuần: mỗi học kỳ có tối thiểu các đầu điểm:
-   Kiểm tra miệng: (tx) 2 điểm
-   Kiểm tra 15 phút: (tx) 2 điểm
-   Kiểm tra 1 tiết: (đk) 2 điểm
- Kiểm tra học kỳ: (đk) 1 điểm
Với lớp 9 dạy sách tiếng Anh lớp 9 mới thực hiện theo công văn hướng dẫn 6672/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2012 của Bộ;
- Với những trường triển khai tiếng Anh lớp 6 mới năm học 2016-2017: thực hiện theo công văn hướng dẫn số 2653/BGDĐT-GDTrH ngày 23/5/2014 của Bộ. Thực hiện chương trình mới theo công văn hướng dẫn của Bộ, các trường triển khai sách lớp 6,7,8 thực hiện chương trình theo công văn hướng dẫn 7972/ BGDĐT-GDTrH ngày 1/11/2013 có mẫu đề kiểm tra 1 tiết và 15 phút.
Phần kiểm tra định kỳ:
- Đề kiểm tra 1 tiết phải có các kỹ năng nghe, đọc, viết trong đó: nghe 20-25%, đọc 25-30%, viết 20-25% và kiến thức ngôn ngữ  25-30%.
Các bài kiểm tra học kỳ có đủ 4 kỹ năng: Nghe – nói – đọc – viết.
Các yêu cầu trong đề kiểm tra khối 6,7,8,9 được thống nhất viết bằng tiếng Anh.
Phần kiểm tra thường xuyên: chú trọng kiểm tra kỹ năng nói. Đảm bảo đủ các đầu điểm kiểm tra theo quy định trong công văn 7972/ BGDĐT-GDTrH.
       - Các trường chú ý xây dựng ma trận đề theo khung kiểm tra như Bộ hướng dẫn, Sở đã tập huấn, sau đó có tổng kết rút kinh nghiệm cuối năm học báo cáo.
- Khắc phục tình trạng kết quả kiểm tra đánh giá phản ánh không đúng chất lượng dạy và học, không đảm báo chính xác công bằng, gây tác động tiêu cực đến quá trình dạy và học. Đảm bảo tinh thần “Thực chất trong kiểm tra đánh giá”.
- Triển khai đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh theo Công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014 và Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 về việc sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2015-2016 của Bộ. Lập kế hoạch và bố trí kinh phí tổ chức đánh giá năng lực đầu ra Bậc 2 đối với học sinh lớp 9 tham gia chương trình mới để thúc đẩy đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh.
Tổ chức đánh giá năng lực đầu ra Bậc 2 (A2)  khung năng lực chung Châu Âu đối với học sinh lớp 9 tham gia chương trình thí điểm tiếng Anh (Các phòng GDĐT căn cứ trên khung định dạng đề thi A2 để hướng dẫn giáo viên cách tổ chức hình thức kiểm tra đánh giá trước khi có đơn vị kiểm tra độc lập).
Học sinh giỏi:
       - Đẩy mạnh hình thức câu lạc bộ môn học em yêu thích nhằm thu hút học sinh và việc phát huy năng khiếu và phát hiện bồi dưỡng học sinh giỏi từ lớp 6-8.
- Các trường tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi khối 9 để tham gia kỳ thi học sinh giỏi Thành phố, thi theo mô hình IJSO.
- Tiếp tục tổ chức thi Olympic tiếng Anh lớp 9 cấp Thành phố, tiếng Anh qua mạng Internet cho học sinh cấp THCS.
3. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ và nghiên cứu khoa học.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt Tổ, nhóm chuyên môn, chú trọng đến nắm vững chuẩn kiến thức, kỹ năng từng bài và cả chương trình.
- Tăng cường chỉ đạo áp dụng các phương pháp dạy học tích cực, sáng tạo, chủ động của học sinh, khắc phục kiểu truyền thụ một chiều, coi trọng hướng dẫn học sinh tự học, tăng cường sử dụng thiết bị giáo dục, bảo đảm yêu cầu thực hành, bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng qui định trong chương trình. Thực hiện định hướng: giúp học sinh tự học, tự nghiên cứu bài học.
- Giáo viên phải có đầy đủ hồ sơ chuyên môn theo qui định: bài soạn, sổ điểm cá nhân, sổ báo giảng, hồ sơ lưu bài kiểm tra (tổng hợp % của các bài KT 1 tiết), sổ dự giờ và học tập chuyên môn. Đổi mới phương pháp ngay trong từng bài soạn, chuẩn bị những nội dung cụ thể cho từng đối tượng học sinh. Khuyến khích giáo viên soạn giáo án điện tử, sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Giáo viên có thể sử dụng giáo án cũ có chất lượng và có bổ sung cho phù hợp với thực tế giảng dạy của năm học.
- Sinh hoạt chuyên môn theo chủ đề: tập trung theo 4 chủ đề sách tiếng Anh lớp 6 mới (áp dụng linh hoạt cho các khối 7,8,9)
Công tác đào tạo bồi dưỡng GV tiếng Anh THCS theo đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020
- Thống kê số liệu giáo viên đạt chuẩn B2: các quận, huyện rà soát giáo viên đã tham gia học các lớp đào tạo do Sở tổ chức (Nâng cao năng lực, phương pháp, công nghệ thông tin). Nộp danh sách giáo viên tham gia dự thi đạt chuẩn vào tháng 11/2016
- Bồi dưỡng thường xuyên: các trường lập kế hoạch và đề xuất biện pháp thực hiện trong công tác tiếp tục bồi dưỡng trình độ giáo viên đáp ứng mục tiêu của ĐANNQG 2020.Tổ chức các chuyên đề dạy học phát triển các kỹ năng và định dạng bài thi theo khung chuẩn năng lực chung 6 bậc về Ngoại ngữ.
Sáng kiến kinh nghiệm: Phổ biến SKKN được xếp loại cấp Thành và khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học trong nhà trường. Nghiêm cấm việc sao chép SKKN.
* Các nhà trường có liên kết với các trung tâm dạy bổ trợ ngoại ngữ thực hiện đúng tinh thần công văn chỉ đạo 6083/SGD-GDTrH-TH-MN ngày 26/6/2015 của Sở. Các phòng GDĐT thực hiện kiểm tra giám sát công tác triển khai liên kết tại các trường theo đúng chức năng, nhiệm vụ và báo cáo việc triển khai của các đơn vị trên địa bàn vào chậm nhất vào 15/6 hàng năm.
Làm đồ dùng dạy học: Khuyến khích giáo viên tự làm giáo cụ trực quan, đồ dùng dạy học môn Ngoại ngữ áp dụng phù hợp đối tượng học sinh, điều kiện của địa phương.
4. Các quận huyện có các trường tham gia chương trình bảo vệ động vật thế giới tiếp tục triển khai lồng ghép các môn học (trong điều kiện phù hợp) hoặc có các hoạt động ngoại khóa, chú ý chương trình hoạt động không ảnh hưởng tới các hoạt động khác.
 Dự án những dòng sông của HĐ Anh có 6 trường THCS Hà Nội tham gia gồm THCS Đông Thái, Gia Thụy, Lương Thế Vinh (Đan Phượng), Thị Trấn Trâu Quỳ, Nguyễn Du, Phương Mai. Các trường cần báo cáo hoạt động về Sở vào cuối năm học và trao đổi, rút kinh nghiệm.
 
Trên đây là một số định hướng chính, các Ông (Bà) chuyên viên chỉ đạo bộ môn Ngoại ngữ căn cứ  vào các văn bản qui định, hướng dẫn của Bộ, Sở và tình hình thực tế ở địa phương để xây dựng Kế hoạch công tác của bộ môn cho phù hợp.                                          
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 140 | lượt tải:49
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
H1
H2
H3
H4
H5
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây