Hướng dẫn hoạt động chuyên môn - Môn Sinh Học - Phần KTNN(Công Nghệ)

Thứ hai - 19/09/2016 23:16
HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN MÔN SINH HỌC, PHẦN KTNN (MÔN CÔNG NGHỆ) CẤP THCS Năm học 2016 – 2017 ------------------------- Để triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017, Sở Giáo dục-Đào tạo Hà Nội hướng dẫn chuyên môn bộ môn Sinh học và phần Kỹ thuật nông nghiệp (môn Công nghệ) cấp THCS một số nội dung sau:
 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI                                        
 
 
HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
MÔN SINH HỌC, PHẦN KTNN (MÔN CÔNG NGHỆ) CẤP THCS
 Năm học 2016 – 2017
-------------------------
Để triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017, Sở Giáo dục-Đào tạo Hà Nội hướng dẫn chuyên môn bộ môn Sinh học và phần Kỹ thuật nông nghiệp (môn Công nghệ) cấp THCS một số nội dung sau:
1. Thực hiện kế hoạch giáo dục
- Trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của môn học trong chương trình giáo dục phổ thông, tùy điều kiện thực tế của nhà trường và trình độ của học sinh. Nhóm Sinh của các trường chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học môn Sinh học và môn Công nghệ(phần Kỹ thuật nông nghiệp)  theo định hướng phát triển năng lực học sinh theo khung thời gian 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần), đảm bảo thời gian kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học thống nhất toàn Thành phố, có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ. Trong đó chú ý xây dựng các chủ đề dạy học và kiểm tra đánh giá định hướng phát triển năng lực học sinh.
- Các phòng GDĐT chỉ đạo các trường THCS giao cho các tổ/nhóm chuyên môn chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong môn học đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết phù hợp với các chủ đề theo hình thức, phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực; chú trọng lồng ghép các nội dung giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật, giáo dục môi trường… tăng cường các hoạt động vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.
Kế hoạch dạy học của nhóm chuyên môn đã được BGH nhà trường phê duyệt, báo cáo và được phòng G ĐT xác nhận  là căn cứ để thanh tra, kiểm tra và phải được thể hiện thống nhất giữa các hồ sơ dạy học (phân phối chương trình, giáo án, sổ báo giảng, sổ ghi đầu bài).
2. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá.
Tiếp tục đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục; tăng cường mối quan hệ thúc đẩy lẫn nhau giữa các hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động dạy học - giáo dục, đánh giá trong quá trình dạy học - giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục nhằm phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.
* Đổi mới phương pháp dạy học
Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động,  sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh theo tinh thần Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về áp dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" và các phương pháp dạy học tích cực khác; đổi mới đánh giá giờ dạy giáo viên, xây dựng tiêu chí đánh giá giờ dạy dựa trên Công văn số 5555/BGDĐT- GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT; đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong các môn học; tích cực ứng  dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học; tập trung dạy cách học, cách nghĩ; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kĩ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá phù hợp các đối tượng học sinh khác nhau; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc.
* Đổi mới hình thức tổ chức dạy học
-       Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông như: dạy học trực tuyến, trường học kết nối... Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.
-    Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh như: thi giải toán trên máy tính cầm tay; thi học sinh giỏi các môn văn hóa, các môn khoa học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật…
* Đổi mới kiểm tra và đánh giá
-    Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.
-   Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học, kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video clip,…) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành.
-   Kết hợp đánh giá trong quá trình dạy học, giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá và nhận xét, góp ý lẫn nhau của học sinh, đánh giá của cha mẹ học sinh và cộng đồng. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, hướng dẫn, sửa sai, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Đối với học sinh có kết quả bài kiểm tra định kì không phù hợp với những nhận xét trong quá trình học tập (quá trình học tập tốt nhưng kết quả kiểm tra quá kém hoặc ngược lại), giáo viên cần tìm hiểu rõ nguyên nhân, nếu thấy cần thiết và hợp lí thì có thể cho học sinh kiểm tra lại.
Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra cuối học kì, cuối năm học theo ma trận và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc/và trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết: nhắc lại hoặc mô tả  đúng kiến thức, kĩ năng đã học; Thông hiểu: diễn đạt đúng kiến thức hoặc mô tả đúng kĩ năng đã học bằng ngôn ngữ theo cách của riêng mình, có thể thêm các hoạt động phân tích, giải thích, so sánh, áp dụng trực tiếp (làm theo mẫu) kiến thức, kĩ năng đã biết để giải quyết các tình huống, vấn đề trong học tập; Vận dụng: kết nối và sắp xếp lại các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết thành công tình huống, vấn đề tương tự tình huống, vấn đề đã học; Vận dụng cao: vận dụng được các kiến thức, kĩ năng để giải quyết các tình huống, vấn đề mới, không giống với những tình huống, vấn đề đã được hướng dẫn; đưa  ra những phản hồi hợp lí trước một tình huống, vấn đề mới trong học tập hoặc trong cuộc sống. Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của học sinh ở từng học kỳ và từng khối  lớp, giáo viên và nhà trường xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu  trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao.
-    Kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường ra các câu hỏi mở, chỉ đạo việc ra câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn đúng thay vì chỉ có câu hỏi 1 lựa chọn đúng;
-    Tăng cường tổ chức hoạt động đề xuất và lựa chọn, hoàn thiện các câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Tăng cường xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) về câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website của Bộ (tại địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vn), của sở/phòng GDĐT và các trường học. Chỉ đạo cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
Thống nhất số đầu điểm tối thiểu như sau:
- 1 tiết/ học kỳ
+ Hệ số 1:  kiểm tra thường xuyên ( hệ số 1) tối thiểu là 2 đầu điểm (1điểm KT miệng, 1 điểm 15 phút)
+ Hệ số 2:  1 điểm viết 45 phút, 1 điểm thực hành 45 phút
- 2 tiết/1 học kỳ
+ Hệ số 1:  kiểm tra thường xuyên ( hệ số 1) tối thiểu là 3 đầu điểm (1điểm KT miệng, 1 điểm 15 phút, 1 điểm thực hành 15 phút)
+ Hệ số 2:  1 điểm viết 45 phút, 1 điểm thực hành 45 phút
Trong đó đặc biệt lưu ý: điểm thực hành phải đánh giá toàn bộ kiến thức, kỹ năng, thái độ trong các nội dung thực hành của cả học kỳ.
  3. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ, nghiên cứu khoa học
- Trên cơ sở kế hoạch dạy học đã được phê duyệt, tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên tổ chức sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực HS; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn qua mạng cho mỗi chủ đề theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT.
Các nội dung và sản phẩm sinh hoạt tổ/ nhóm chuyên môn đều phải đưa lên "trường kết nối" bằng tài khoản của nhóm trưởng
- Tích cực triển khai công tác nghiên cứu khoa học đối với học sinh trung học; hướng dẫn học sinh tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học kĩ thuật. Tăng cường hình thức học tập gắn với thực tiễn thông qua Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải  quyết  các  vấn  đề  thực  tiễn  dành  cho  học  sinh  trung .
- Tích cực tham gia viết và phổ biến sáng kiến kinh nghiệm, các đề tài nghiên cứu KH dành cho Giáo viên.
- Tham gia có hiệu quả các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn do Sở, Phòng GDĐT tổ chức;
- Khai thác hiệu quả trang “trường kết nối” trong hoạt động trao đổi về chuyên môn, kinh nghiệm giảng dạy …
4. Triển khai thực nghiệm mô hình Trường học mới Việt Nam đối với một số lớp 7 của 09 trường THCS thuộc các quận Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Long Biên, Bắc Từ Liêm và các lớp 6 theo thực tế đã đăng kí và được phê duyệt của các quận, huyện, thị xã. Tùy theo nội dung bài học và điều kiện lớp học, việc bố trí cho học sinh ngồi học theo nhóm hay không theo nhóm phải được thực hiện một cách phù hợp, linh hoạt giữa các hoạt động học trong mỗi bài học và giữa các bài học trong bộ môn, đảm bảo tất cả học sinh được hoạt động học tích cực, tự lực, hiệu quả. Vận dụng sáng tạo mô hình này trong thực tiễn giảng dạy và đánh giá (theo hướng dẫn của Bộ GDĐT).
 
Trên đây là một số định hướng chính, các Ông (bà) chuyên viên phụ trách bộ môn căn cứ  vào các văn bản qui định và tình hình thực tế ở địa phương để xây dựng kế hoạch công tác chuyên môn năm học 2016 – 2017 cho phù hợp.
-----------------------------------------------

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 139 | lượt tải:49
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
H1
H2
H3
H4
H5
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây