Hướng dẫn hoạt động chuyên môn - Môn Tin Học

Thứ hai - 19/09/2016 23:07
HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN MÔN TIN HỌC (Tự chọn) CẤP THCS, NĂM HỌC 2016 – 2017 Để triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn chuyên môn bộ môn Tin học (tự chọn) cấp THCS một số nội dung sau :
Hướng dẫn hoạt động chuyên môn - Môn Tin Học
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
 
HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
MÔN TIN HỌC (Tự chọn) CẤP THCS, NĂM HỌC 2016 – 2017
 
               Để triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn chuyên môn bộ môn Tin học (tự chọn)  cấp THCS một số nội dung sau :
1.Thực hiện kế hoạch giáo dục
- Tiếp tục căn cứ vào khung phân phối chương trình, chuẩn kiến thức, kỹ năng, Hướng dẫn dạy học Tự chọn  do Bộ GDĐT và Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành, xây dựng kế hoạch dạy học cụ thể phù hợp điều kiện CSVC, đội ngũ giáo viên.. của đơn vị. Kế hoạch dạy học phải được ban giám hiệu nhà trường phê duyệt và Phòng Giáo dục Đào tạo xác nhận.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học theo khung thời gian 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần) có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ.
- Xây dựng các chủ đề dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
- Chú trọng tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường, an toàn thông tin.
- Rà soát nội dung môn Tin học với các môn  khoa học xã hội, GDCD để xây dựng nội dung dạy học theo hướng tích hợp, liên môn phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ.
- Đảm bảo 100% giáo viên lên lớp có giáo án mới hoặc đã bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với đối tượng học sinh. Giáo án phải được soạn theo hướng thiết kế các hoạt động học tập.
- Thực hiện các qui định về hồ sơ, sổ sách chuyên môn, về số đầu điểm theo qui định và lưu đề kiểm tra viết. 
- Thực hiện nghiêm túc các văn bản về  "Hướng dẫn kiểm tra đánh giá xếp loại" của Bộ GD ĐT và Sở GD&ĐT, cập nhật định hướng kiểm tra đánh giá theo hướng “mở” nhằm kiểm tra năng lực, phẩm chất của học sinh.
2. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá
a. Đổi mới phương pháp dạy học
Nhằm đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh cần  lưu ý
- Soạn giáo án theo hướng thiết kế các hoạt động học tập của học sinh, giáo viên là người tổ chức, hướng dẫn, điều khiển các hoạt động học tập của học .
- Giáo viên cần xác định được những đơn vị kiến thức cơ bản, trọng tâm và tập trung các phương pháp, phương tiện để tổ chức có hiệu quả các hoạt động học tập của học sinh.
- Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành trong bộ môn, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo phù hợp với nội dung bài học.
- Tăng cường liên hệ thực tiễn để tăng tính hấp dẫn của bài giảng, giúp học sinh dễ dàng hiểu bài và thấy được kiến thức sách vở gần gũi với cuộc sống.
- Chú trọng mục tiêu giáo dục tư tưởng đạo đức, định hướng thái độ, hành vi cho học sinh về việc bảo vệ môi trường, sử dụng mạng xã hội...
- Phát huy tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh bằng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực, dạy học theo hướng tích hợp, liên môn.
-  Sử dụng hợp lý các thiết bị, đồ dùng dạy học.
-Tham khảo các tài liệu trên website của Bộ GDĐT (http://truonghocketnoi.edu.vn), tích cực tham gia trường học kết nối để trao đổi chuyên môn.
b. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học
- Đa dạng hóa các hình thức học tập, ngoài dạy học ở trên lớp, có thể tổ chức dạy học ngoài nhà trường, các hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh, dạy học trực tuyến, trường học kết nối...
- Hướng dẫn học sinh học tập ở ngoài nhà trường.
c. Đổi mới kiểm tra, đánh giá
Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng chú trọng đánh giá năng lực, phẩm chất, đánh giá quá trình học tập của học sinh,  cần chú ý :
- Chuyển từ chủ yếu đánh giá kiến thức, kỹ năng sang đánh giá năng lực của người học, năng lực vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề của thực tiễn.
- Việc đổi mới phương pháp dạy học phải gắn liền với đánh giá, ra đề và chấm bài, đảm bảo đánh giá đúng trình độ của học sinh. Kết hợp một cách hợp lý các hình thức kiểm tra, đánh giá phù hợp với đặc trưng bộ môn. Khuyến khích ra đề kiểm tra theo hướng mở nhằm phát huy năng lực sáng tạo của học sinh.
- Khuyến khích đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp, học sinh báo cáo kết quả thực hiện một chuyên đề, nghiên cứu khoa học, bài thuyết trình…  Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra thực hành. Các bài tập về nhà cần tăng cường tính thực tế. Điểm thực hành có thể lấy trên nhiều bài thực hành trong học kỳ.
- Tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.
- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra theo ma trận với 4 mức độ yêu cầu: nhận biết; thông hiểu; vận dụng; vận dụng cao, đảm bảo nguyên tắc phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao.
Về các kỳ thi với học sinh và giáo viên
- Thi cấp chứng chỉ nghề phổ thông ( Sở GD&ĐT có Hướng dẫn cụ thể ). Cần chú ý rèn kỹ năng soạn và trình bày văn bản.
- Cuối tháng 3/2017 thi HSG  môn Tin học. Cấu trúc và yêu cầu của đề thi tương tự như các năm học trước. Học sinh có thể sử dụng ngôn ngữ lập trình Turbo C để làm bài thi.
 - Khuyến khích học sinh tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học kĩ thuật theo Công văn số 1290/BGDĐT- GDTrH ngày 29/3/2016 của Bộ GDĐT. Tăng cường hình thức học tập gắn với thực tiễn thông qua Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn theo Công văn số 3844/BGDĐT- GDTrH ngày 09/8/2016.
3. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn
- Sinh họat tổ nhóm chuyên môn cần lưu ý: thống nhất nội dung các bài kiểm tra định kỳ, các bài khó trong chương trình, cách vận dụng kiến thức vào thực tế ....
- Mỗi học kỳ phải xây dựng ít nhất một chuyên đề. Các chuyên đề dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh được thể hiện trong kế hoạch dạy học bộ môn, được thống nhất trong tổ/nhóm chuyên môn và được thông qua BGH nhà trường.
- Một số vấn đề có thể lựa chọn trong sinh hoạt chuyên môn:
 + Xây dựng ma trận đề kiểm tra, đánh giá;
 + Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường, bảo vệ an toàn thông tin...
 + Phương pháp tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm, dạy học theo dự án;
 + Hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học.
- Về việc viết sáng kiến kinh nghiệm: Cần tập trung phân tích, cách giải quyết các nội dung khó, trừu tượng khi giảng dạy, áp dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống; xây dựng ma trận đề kiểm tra, đánh giá; xây dựng hệ thống câu hỏi trong bài dạy, bài kiểm tra để đánh giá năng lực học sinh..
4. Triển khai mô hình trường học mới Việt Nam
 Thực hiện mô hình Trường học mới Việt Nam, Tin học là môn học chính thức được thực hiện theo Hướng dẫn riêng của Bộ GDĐT và Sở GDĐT. Khuyến khích các đơn vị nghiên cứu mô hình để vận dụng các hoạt động tích cực của mô hình vào địa phương
 
Trên đây là một số định hướng chính, các Ông (bà) chuyên viên bộ môn căn cứ vào các văn bản quy định và tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch công tác chuyên môn năm học 2016-2017 cho phù hợp.
----------------------------------
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 139 | lượt tải:49
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
H1
H2
H3
H4
H5
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây