Hướng dẫn hoạt động chuyên môn - Môn Toán

Thứ hai - 19/09/2016 23:17
HƯỚNG DẪNHOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN BỘ MÔN TOÁN CẤP THCS, NĂM HỌC 2016-2017 ********* Để triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn chuyên môn bộ môn Toán cấp THCS một số nội dung sau :
Hướng dẫn hoạt động chuyên môn - Môn Toán
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TÀO HÀ NỘI
 
HƯỚNG DẪNHOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
BỘ MÔN TOÁN CẤP THCS, NĂM HỌC 2016-2017
*********
      
          Để triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn chuyên môn bộ môn Toán  cấp THCS một số nội dung sau :
1.Thực hiện kế hoạch giáo dục
- Trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng và thái độ của từng cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông, các phòng GDĐT tăng cường giao quyền chủ động cho các cơ sở giáo dục trung học xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh của mỗi trường theo hướng tăng cường kĩ năng vận dụng kiến thức, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh, theo khung thời gian 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần), đảm bảo thời gian kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học thống nhất toàn thành phố, có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ, không cắt xén chương trình, phù hợp chuẩn kiến thức kỹ năng và nội dung giảm tải mà Bộ GDĐT đã ban hành. Kế hoạch giáo dục của nhà trường phải được phòng GDĐT xác nhận trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện.
- Các phòng GDĐT chỉ đạo và hướng dẫn các trường THCS tạo điều kiện cho các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề theo hình thức, phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực. Kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát, nhận xét, góp ý trong quá trình thực hiện.
- Tăng cường tổ chức sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong trường và cụm trường về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá thông qua nghiên cứu bài học; vận dụng các tiêu chí phân tích, rút kinh nghiệm bài học và tổ chức các hoạt động chuyên môn qua mạng theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT. Nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả của hội thi GVDG theo các văn bản hướng dẫn của Bộ.
- Khuyến khích triển khai thí điểm dạy học song ngữ tiếng Anh đối với môn toán tại các trường THCS có đủ điều kiện.
2. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá
Đổi mới phương pháp dạy học
- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh theo tinh thần Công văn số 3535/BGDĐT- GDTrH ngày 27/5/2013 về áp dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" và các phương pháp dạy học tích cực khác; đổi mới đánh giá giờ dạy giáo viên, xây dựng tiêu chí đánh giá giờ dạy dựa trên Công văn số 5555/BGDĐT- GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT; đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong các môn học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học; tập trung dạy cách học, cách nghĩ; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kĩ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá phù hợp các đối tượng học sinh khác nhau; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; tăng cường tổ chức dạy học thí nghiệm - thực hành của học sinh.
- Tiếp tục quán triệt tinh thần giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kĩ thuật - toán (Science - Technology - Engineering – Mathematic: STEM) trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ở những môn học liên quan. Triển khai thí điểm giáo dục STEM tại một số trường đã lựa chọn (có hướng dẫn riêng).
           - Các nhiệm vụ học tập có thể được thực hiện ở trong hoặc ngoài giờ lên lớp, ở trong hay ngoài phòng học. Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường. Các cấp quản lý và các trường chỉ đạo, thực hiện hiệu quả các giải pháp:
          + Tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn KTKN của Chương trình cấp THCS. Giáo viên chủ động thiết kế bài giảng linh hoạt, khoa học, sắp xếp hợp lý các hoạt động của giáo viên và học sinh; phối hợp tốt giữa làm việc cá nhân và theo nhóm; chú trọng công tác phụ đạo học sinh yếu.
          + Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành trong các môn học; bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học sinh; tăng cường liên hệ thực tế. Tăng cường tổ chức các hoạt động nhằm khuyến khích giáo viên và học sinh sử dụng hợp lý, khai thác tối đa tác dụng của các TBDH, phương tiện nghe nhìn, phòng học bộ môn, thư viện trường học; tích cực triển khai hoạt động tự làm TBDH; rèn luyện kỹ năng sử dụng ngoại ngữ; chú trọng liên hệ thực tế trong giảng dạy phù hợp với nội dung từng bài học.
          + Chỉ đạo nghiên cứu kỹ Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ, Sở để sử dụng hợp lý SGK khi giảng bài trên lớp, tập trung phát huy tính tích cực, hứng thú tham gia của học sinh và vai trò chủ đạo của giáo viên trong các hoạt động dạy học.
          + Chú trọng tổ chức hợp lý cho học sinh làm việc cá nhân và theo nhóm; giáo viên tạo điều kiện, hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu SGK và tài liệu tham khảo, bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ, xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý, phù hợp với các đối tượng; vận dụng sáng tạo kiến thức đã học.
               - Tăng cường đổi mới PPDH thông qua công tác bồi dưỡng và dự giờ thăm lớp; tổ chức rút kinh nghiệm giảng dạy ở các tổ chuyên môn, hội thảo cấp trường, và hội thi GVDG các cấp. Chú trọng tổ chức cho giáo viên NCKH sư phạm ứng dụng, sáng kiến cải tiến; quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán bộ môn Toán.
Đổi mới hình thức tổ chức dạy học
-  Đa dạng hóa các hình thức dạy học, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức dạy học thông qua việc sử dụng các mô hình học kết hợp giữa lớp học truyền thống với các lớp học trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cũng như tăng cường sự công bằng trong việc tiếp cận các dịch vụ giáo dục chất lượng cao...  Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học đối với học sinh trung học;
- Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh như: thi giải toán trên máy tính cầm tay; thi giải toán trên mạng; … trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, cha mẹ học sinh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh trung học, phát huy sự chủ động và sáng tạo của các địa phương, đơn vị. Không giao chỉ tiêu, không lấy thành tích của các hoạt động giao lưu nói trên làm tiêu chí để xét thi đua đối với các đơn vị.
      - Thực hiện Sổ điểm điện tử trong toàn cấp học. Tăng cường sử dụng phần mềm máy tính trong việc quản lí hoạt động giảng dạy của GV,...;
Đổi mới kiểm tra và đánh giá
- Thực hiện nghiêm túc việc không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 6, không tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học theo Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
- Giao quyền chủ động cho các cơ sở giáo dục và giáo viên trong việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ; chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.
- Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học, kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video clip,…) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành.
- Kết hợp đánh giá trong quá trình dạy học, giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá và nhận xét, góp ý lẫn nhau của học sinh, đánh giá của cha mẹ học sinh và cộng đồng. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, hướng dẫn, sửa sai, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Đối với học sinh có kết quả bài kiểm tra định kì không phù hợp với những nhận xét trong quá trình học tập (quá trình học tập tốt nhưng kết quả kiểm tra quá kém hoặc ngược lại), giáo viên cần tìm hiểu rõ nguyên nhân, nếu thấy cần thiết và hợp lí thì có thể cho học sinh kiểm tra lại.
               - Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra cuối học kì, cuối năm học theo ma trận và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc/và trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết: nhắc lại hoặc mô tả đúng kiến thức, kĩ năng đã học; Thông hiểu: diễn đạt đúng kiến thức hoặc mô tả đúng kĩ năng đã học bằng ngôn ngữ theo cách của riêng mình, có thể thêm các hoạt động phân tích, giải thích, so sánh, áp dụng trực tiếp (làm theo mẫu) kiến thức, kĩ năng đã biết để giải quyết các tình huống, vấn đề trong học tập; Vận dụng: kết nối và sắp xếp lại các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết thành công tình huống, vấn đề tương tự tình huống, vấn đề đã học; Vận dụng cao: vận dụng được các kiến thức, kĩ năng để giải quyết các tình huống, vấn đề mới, không giống với những tình huống, vấn đề đã được hướng dẫn; đưa ra những phản hồi hợp lí trước một tình huống, vấn đề mới trong học tập hoặc trong cuộc sống. Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của học sinh ở từng học kỳ và từng khối lớp, giáo viên và nhà trường xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao.   
               - Đề kiểm tra thường xuyên và định kì phải dựa vào tài liệu Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng và nội dung giảm tải đối với bộ môn Toán cho từng cấp học, lớp học đã được Bộ GDĐT ban hành. 
- Kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; chỉ đạo việc ra câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn đúng thay vì chỉ có câu hỏi 1 lựa chọn đúng; tiếp tục triển khai đánh giá các chỉ số trí tuệ (IQ, AQ, EQ…) trong tuyển sinh trường THPT chuyên ở những nơi có điều kiện.
- Tăng cường tổ chức hoạt động đề xuất và lựa chọn, hoàn thiện các câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Tăng cường xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) về câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website của Bộ (tại địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vn) của sở/phòng GDĐT và các trường học. Chỉ đạo cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.  
          - Tăng cường quản lý công tác đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc công tác thi, kiểm tra ở các khâu ra đề, coi, chấm thi và nhận xét đánh giá theo đúng qui chế. Tiếp tục duy trì và giữ vững chất lượng đại trà, quan tâm đến giáo dục mũi nhọn, chỉ đạo các trường coi trọng việc giúp đỡ học sinh học tập yếu kém, rèn luyện và có những biện pháp thích hợp. Đẩy mạnh hoạt động "Câu lạc bộ Toán học" nhằm thu hút học sinh vào các hoạt động trí dục, phát huy năng khiếu; phát hiện và bồi dưỡng HSG trong điều kiện không tổ chức thi HSG các khối lớp 6,7,8 theo tinh thần của Công văn số 2028/GDTrH ngày 18/3/2005 của Bộ GDĐT. Đổi mới việc thi HSG lớp 9 Thành phố đối với các môn văn hóa thi theo mô hình IJSO và HSG Kỹ thuật vào tháng 3/2017, hội thi GVDG (có văn bản hướng dẫn riêng). Các phòng GDĐT ra đề kiểm tra học kì I, II chung cho toàn đơn vị, nhất là HS lớp 9 với  môn Toán và tổ chức chấm chéo và rút kinh nghiệm giữa các đơn vị. Sở tiếp tục khảo sát chất lượng HS lớp 9 toàn thành phố với môn Toán.
Xây dựng ngân hàng đề kiểm tra
      - Việc xây dựng ngân hàng đề kiểm tra dùng chung là cực kỳ trọng, vì đây là trí tuệ của tập thể lớn, của một cấp học. Vì vậy các tổ chuyên môn cần thực hiện nghiêm túc việc này, mỗi tuần có ít nhất một lần sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn vì vậy nên dành ít nhất một lần trong mỗi tháng, để chúng ta phân tích đề kiểm tra thường xuyên của mỗi nhóm chuyên môn, chọn lựa, bổ sung và tạo nên một sản phẩm đạt chuẩn có đầy đủ ba bước như đã hướng dẫn ở trên để bổ sung vào ngân hàng đề.
      - Hình thức các đề kiểm tra thường xuyên, học kỳ, cuối năm lựa chọn theo các hình thức: tự luận, trắc nghiệm khách quan hoặc kết  hợp tự luận với trắc nghiệm khách quan. Một số lưu ý khi ra đề kiểm tra:  Kết hợp hài hòa việc đánh giá theo bài làm tự luận và bài làm trắc nghiệm; Đề kiểm tra, đánh giá cần chú ý đến tính sáng tạo, phân hoá học sinh, phù hợp với mức độ yêu cầu của chương  trình và địa; Đảm bảo chất lượng tiết trả bài cuối kì, cuối năm, đánh giá được năng lực toán học của từng học sinh theo chuẩn kiến thức, kỹ năng (có dựa vào nội dung giảm tải) môn toán.
Tham gia các kỳ thi:
      - Thi giải toán qua mạng internet: Từ năm học 2011-2012, trên website: htpp://www.violympic.vn đã tổ chức cho ba cấp học: Tiểu học, THCS, THPT. Đây là trang web có nội dung lành mạnh, giúp các em tự học tốt môn Toán. Vì vậy tổ Toán cần phối hợp với tổ Tin và nhà trường để tạo điều kiện cho học sinh tham gia rèn luyện tự học và dự thi cấp thành phố và cấp quốc gia. Thông tin cụ thể về cuộc thi các đơn vị cần vào website trên để được hướng dẫn cụ thể.
      - Thi giải toán trên máy tính cầm tay: Thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp thành phố,cấp Quốc gia (dự kiến 2-3/2017.) Nội dung thi chính là chương trình Toán (tính đến thời điểm tham dự kỳ thi) của từng cấp được nâng cao phù hợp với việc sử dụng máy tính cầm tay.
      - Thi HSG lớp 9 các môn văn hóa và HSG KT, Toán học Hà Nội mở rộng : sẽ có văn bản riêng.
     - Khảo sát chất lượng HS lớp 9 toàn thành phố và thi vào 10: với môn Toán với kiến thức rải đều trong chương trình THCS nhưng chủ yếu tập trung ở chương trình lớp 9( toàn bộ chương trình lớp 9 kể cả các bài toán ứng dụng thực tế, bài toán lãi suất, bài toán về hình trụ, hình nón, hình cầu…)
      3. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ, nghiên cứu khoa học.
Sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn
          - Trên cơ sở kế hoạch dạy học đã được phê duyệt, tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên tổ chức sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học qua mạng cho mỗi chủ đề theo hướng dẫn tại Công văn 10801/SGDĐT – GDTrH ngày 31/10/2014 của Sở GD&ĐT.
      - Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, thảo luận trao đổi các nội dung và thực hiện theo “Tài liệu tập huấn giáo viên” về dạy học, kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng trong chương trình giáo dục phổ thông - môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong các lần sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn của từng trường và trong các lần sinh hoạt chuyên môn đối với cấp học.
              - Tiếp tục tổ chức phân nhóm lập ma trận đề kiểm tra thường xuyên và định kỳ (có ma trận nhận thức) cho từng khối lớp để có thể dùng chung trong trường ngay từ đầu năm học (sau khi đã được sự đồng thuận của các thành viên trong tổ), nhằm tạo ra một chuẩn đánh giá tốt, công bình, phù hợp.
               - Tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học, trao đổi nhau kinh nghiệm sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học và hướng dẫn học sinh tự học.
     Soạn bài
      - Thực hiện đúng quy định về soạn bài của giáo viên. Tất cả giáo viên phải soạn bài trước khi lên lớp. Thiết kế bài soạn tốt phục vụ nhiệm vụ đổi mới phương pháp dạy học.
      - Tích cực ứng dụng Công nghệ thông tin trong việc soạn bài và giảng bài,  khuyến khích sử dụng các phần mềm dạy học để thiết kế môi trường dạy học, tạo điều kiện cho học sinh tích cực hóa trong học tập nhằm làm phong phú, đa dạng bài giảng. Việc soạn bài và giảng bài phải đảm bảo chuẩn kiến thức được Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành.
     - Tiếp tục tổ chức biên soạn các chủ đề tự chọn bám sát và nâng cao (nếu có) đảm bảo  chất lượng, thông qua tổ chuyên môn góp ý kiến làm tư liệu sử dụng lâu dài. Xây dựng kế hoạch dạy tự chọn cụ thể cho các khối lớp ngay từ đầu năm học và được Hiệu trưởng phê duyên và Phòng GD ĐT xác nhận trước khi thực hiện.
  4. Tăng cường quản lí đội ngũ giáo viên, đổi mới công tác quản lí, chỉ đạo.
- Các phòng GDĐT tổ chức tốt việc tập huấn tại địa phương về nội dung: Mô hình trường học mới cấp THCS; dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; dạy học toán và các môn khoa học bằng tiếng Anh;... đã được tiếp thu trong các đợt tập huấn của Bộ GDĐT và Sở GDĐT.
- Chỉ đạo tổ chức bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên THCS. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các hướng dẫn của Bộ GDĐT và Sở GDĐT. Việc bồi dưỡng giáo viên phải gắn với việc bố trí, sử dụng có hiệu quả. Tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí và hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lí qua trang mạng "Trường học kết nối".
- Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học. Chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học. Chủ động triển khai các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" để tổ chức, chỉ đạo và hỗ trợ hoạt động bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường, phòng/sở GDĐT (trực tiếp và qua mạng) theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT- GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT.
- Nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả của hội thi giáo viên dạy giỏi. Tổ chức tốt và động viên giáo viên tham gia Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học theo Công văn số 3844/BGDĐT- GDTrH ngày 09/8/2016.
- Đối với các trường trung học cần chủ động rà soát đội ngũ, bố trí sắp xếp để đảm bảo về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên, nhân viên cho các môn học.
- Tăng cường công tác kiểm tra nhằm điều chỉnh những sai sót, lệch lạc; biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy của mình.
- Các phòng GDĐT quan tâm, kiểm tra đôn đốc, chấn chỉnh khắc phục những hạn chế để có đủ đội ngũ giáo viên cơ hữu của các trường ngoài công lập; từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, phát huy tính năng động, sáng tạo, áp dụng các mô hình tiên tiến của loại hình trường này.
Sinh hoạt cụm chuyên môn
     - Các Phòng GD&ĐT hướng dẫn cụ thể việc tổ chức sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn theo đơn vị Trường hoặc cụm trường THCS; có thể liên kết liên phòng để tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hình thức liên quận, huyện nhằm trao đổi những nội dung thiết thực trong giảng dạy. Tiếp tục tổ chức các tiết dạy theo chuyên đề về đổi mới phương pháp, đổi mới cách kiểm tra, đánh giá học sinh, các chuyên đề về thi học sinh giỏi toán, giải toán trên máy tính cầm tay,…
     - Việc thực hiện sinh hoạt chuyên môn nên bàn về việc vận dụng chuẩn kiến thức, kĩ năng và nội dung giảm tải vào dạy học và kiểm tra đánh giá thể hiện như thế nào thông qua một số giáo án và đề kiểm tra thường xuyên và định kì của các đơn vị cơ sở thuộc PGD, để cùng nhau góp ý, học tập lẫn nhau. Ngoài ra cũng nên bàn về việc thiết lập ma trận nhận thức như thế nào để có được một ma trận đề kiểm tra phù hợp với chuẩn kiến thức kỹ năng và nội dung giảm tải.
      - Tham gia hoạt động của Hội Toán học Hà Nội, Hội đồng chuyên môn Toán THCS của ngành  GD&ĐT Hà Nội có hiệu quả.
      - Mỗi phòng GD&ĐT giới thiệu 03 giáo viên Toán THCS có năng lực tham gia hội đồng bộ môn Toán của ngành GD&ĐT Hà Nội.
 5. Triển khai mô hình trường học mới Việt Nam đối với một số lớp 7 của 09 trường THCS thuộc các quận Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Long Biên, Bắc Từ Liêm. Triển khai mở rộng áp dụng mô hình trường học mới đối với lớp 6 năm học 2016-2017 ở các quận, huyện, thị xã theo thực tế đã đăng kí và được phê duyệt (có hướng dẫn riêng).
 
Trên đây là một số định hướng chính. Các ông (bà) chuyên viên môn Toán căn cứ các văn bản quy định và tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch công tác chuyên môn năm học 2016 – 2017 cho phù hợp./.
-------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 139 | lượt tải:49
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
H1
H2
H3
H4
H5
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây