Hướng dẫn hoạt động chuyên môn - Môn Vật Lý

Thứ hai - 19/09/2016 23:18
HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN MÔN VẬT LÝ NĂM HỌC 2016-2017 ------------------- Để triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn chuyên môn bộ môn Vật lí cấp THCS một số nội dung sau:
Hướng dẫn hoạt động chuyên môn - Môn Vật Lý
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
 
 
HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
MÔN VẬT LÝ NĂM HỌC 2016-2017
-------------------
 
Để triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn chuyên môn bộ môn Vật lí  cấp THCS một số nội dung sau:
1. Thực hiện qui chế chuyên môn
 - Phòng GDĐT chỉ đạo và hướng dẫn các trường tạo điều kiện cho các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên được chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Thực hiện đúng qui chế về số đầu điểm tối thiểu môn học
- Kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt và báo cáo phòng GDĐT xác nhận trước khi thực hiện và là căn cứ để thanh tra, kiểm tra. Trên cơ sở kế hoạch dạy học đã được phê duyệt, tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên có thể thiết kế tiến trình dạy học cụ thể cho mỗi chủ đề mà không nhất thiết phải theo bài/tiết trong SGK. Mỗi chủ đề có thể được thực hiện ở nhiều tiết học, mỗi tiết có thể chỉ thực hiện một hoặc một số bước trong tiến trình sư phạm của bài học. Mỗi khối lớp sẽ xây dựng và thực hiện một chủ đề trong mỗi học kì.
- Tổ chức tốt và động viên học sinh tích cực tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật học sinh trung học và Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học.
2. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá
Đổi mới phương pháp dạy học
- Tiếp tục đổi mới PPDH nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh áp dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" và các PPDH tích cực khác; đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong các môn học; tích cực ứng dụng CNTT phù hợp với nội dung bài học;
- Khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; tập trung dạy cách học, cách nghĩ; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kĩ năng và định hướng thái độ, hành vi cho HS; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá phù hợp các đối tượng khác nhau.
-  Các nhiệm vụ học tập có thể được thực hiện ở trong hoặc ngoài giờ lên lớp, ở trong hay ngoài phòng học. Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn HS  học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.
    - Tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn KTKN. Giáo viên chủ động thiết kế bài giảng linh hoạt, khoa học, sắp xếp hợp lý các hoạt động của giáo viên và học sinh; phối hợp tốt giữa làm việc cá nhân và theo nhóm; chú trọng công tác phụ đạo học sinh yếu.
- Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành trong các môn học; bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho HS; tăng cường liên hệ thực tế. Tăng cường tổ chức các hoạt động nhằm khuyến khích giáo viên và học sinh sử dụng hợp lý, khai thác tối đa tác dụng của các TBDH, phương tiện nghe nhìn, phòng học bộ môn, thư viện trường học; tích cực triển khai hoạt động tự làm TBDH; chú trọng liên hệ thực tế phù hợp với nội dung từng bài học.
- Chú trọng tổ chức hợp lý cho học sinh làm việc cá nhân và theo nhóm; giáo viên tạo điều kiện, hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu SGK và tài liệu tham khảo, bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ, xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý, phù hợp với các đối tượng; vận dụng sáng tạo kiến thức đã học.
Đổi mới kiểm tra, đánh giá
- Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh. Đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học, kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video clip,…) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành.
- Hệ thống các bài thực hành được đánh giá bằng điểm thông qua hướng dẫn Qui định số đầu điểm tối thiểu môn học. Chú ý:
    + Học kì II lớp 8 không có bài thực hành thì điểm thực hành hệ số 2 được tính cho hoạt động ngoại khóa bộ môn hoặc hoạt động học tập bộ môn không trong tiết học chính khóa.
    + Mỗi học kì ở lớp 9 đều có 2 bài thực hành bắt buộc thì nhà trường có thể linh hoạt chọn một bài lấy điểm hệ số 2 và bài còn lại lấy điểm hệ số 1.
- Kết hợp đánh giá trong quá trình dạy học, giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá và nhận xét, góp ý lẫn nhau của học sinh, đánh giá của cha mẹ học sinh và cộng đồng.
- Khi chấm bài kiểm tra, giáo viên nhận xét, hướng dẫn, sửa sai, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh.
- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra theo ma trận. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc/và trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết - Thông hiểu - Vận dụng - Vận dụng cao
- Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của học sinh ở từng học kỳ và khối lớp, giáo viên và nhà trường xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao.
- Giáo viên cần coi trọng việc quan sát và hướng dẫn học sinh tự quan sát các hoạt động và kết quả hoạt động học tập, rèn luyện của các em; nhận xét định tính và định lượng về kết quả hoạt động, qua đó đề xuất hoặc triển khai kịp thời các hướng dẫn, góp ý, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của HS.
- Các hình thức kiểm tra, đánh giá đều hướng tới phát triển năng lực của HS; coi trọng đánh giá để giúp đỡ HS về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học. Việc kiểm tra, đánh giá không chỉ là việc xem HS học được cái gì, quan trọng hơn là biết HS học thế nào, có biết vận dụng không.
Các kì thi.
- Thi HSG thành phố:  Tháng 3/ 2017 - Đổi mới việc thi HSG lớp 9 Thành phố đối với các môn văn hóa và thi theo mô hình IJSO.
- Thi HSG Kỹ thuật vào tháng 4/2017
3. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ, NCKH.
Sinh hoạt chuyên môn
- Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học.
- Chủ động triển khai các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" (không gian quản lí của phòng GDĐT đã được cấp đầy đủ các chức năng tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn) để tổ chức, chỉ đạo và hỗ trợ hoạt động bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí;
- Tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường, phòng/sở GD&ĐT (trực tiếp và qua mạng) theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GD&ĐT.
Công tác bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học
- Tham gia đầy đủ chương trình bồi dưỡng thường xuyên. Nâng cao ý thức vận dụng kiến thức trong quá trình bồi dưỡng vào thực tế giảng dạy.
- Có tinh thần sáng tạo trong hoạt động tự bồi dưỡng. Chú ý tập trung nghiên cứu các vấn đề, các bài dạy khó để giải quyết những vướng mắc về chuyên môn.
- Tổ chức tốt hoạt động của  “ Câu lạc bộ Vật lý ” trong các câu lạc bộ bộ môn nhằm thu hút và phát huy năng khiếu của HS, phát hiện và bồi dưỡng HSG trong điều kiện không tổ chức thi HSG  lớp 7, 8.
4. Triển khai mô hình trường học mới Việt Nam đối với một số lớp 7 của 09 trường THCS thuộc các quận Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Long Biên, Bắc Từ Liêm. Triển khai mở rộng áp dụng mô hình trường học mới đối với lớp 6 năm học 2016-2017 ở các quận, huyện, thị xã theo thực tế đã đăng kí và được phê duyệt (có hướng dẫn riêng).
Trên đây là một số định hướng chính. Các ông (bà) chuyên viên môn Vật lí căn cứ các văn bản quy định và tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch công tác chuyên môn năm học 2016 – 2017 cho phù hợp./.
-------------------------------------
 
      

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 139 | lượt tải:49
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
H1
H2
H3
H4
H5
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây